About Us

 

Officers

CAWRA President : Dr. Ximing Cai (2016-2017)
Secretary: Dr. Ruo-Qian (Roger) Wang
President-Elect: Dr. Frank Tsai (2018-2019)
Board of Directors: Dr. Xuefeng Chu
  Dr. Jennifer Guohong Duan
  Dr. Shih-Chieh Kao
  Dr. Yu-feng Lin
  Dr. Zhuping Sheng
  Dr. Ming Ye
(Previous Committee Members)

 

Past Presidents

Dr. Christina W. Tsai (2014-2015), Qizhong (George) Guo (2012-13), Tien-Shuenn Wu (2010-11), Yanqing Lian (2008-09), Baolin Wu (2006-2007), David T. W. Soong (2004-05), Sam S. Y. Wang (2002-03), Shih-Tun Su (2000-01), Chao-Lin Chiu (1998-99), Hsieh Wen Shen (1996-97), Ben Chie Yen (1994-95)

 

Divisions and Committee Directors

1. Division of Membership and Public Relation: Dr. Jennifer Guohong Duan

2. Division of Publication: Dr. Zhuping Sheng

3. Division of Technology and Cooperation: Dr. Ming Ye

4. Division of Finance: Dr. Xuefeng Chu

5. Liaison Office in Guangzhou: Dr. Xiaohong Chen

 

CAWRA Constitution

 

CAWRA Bylaw